Strona główna Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
I.  Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem: http://www.wawruk.pl, prowadzonego przez AWRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą  przy ul Wschodniej 4 w Białymstoku (kod 15-158), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000514949, NIP: 966-209-28-62, REGON: 200865716, adres poczty elektronicznej: esklep@wawruk.pl , telefon 856756500. (Wskazane dane przeznaczane są również do składania reklamacji.)
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Klient powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży ,  a także – na żądanie Klienta – w taki sposób , który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem.
 5. Regulamin został sporządzony przy uwzględnieniu wymogów przewidzianych w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.)  oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

II. Słowniczek

 1.  Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
  1. ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej , w szczególności poczty elektronicznej,
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz służący do złożenia zamówienia zawierający ilość zamawianych produktów, dane Klienta i dane dotyczące dostawy zamawianego produktu,
  4. INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio do promowania produktów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach,  z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o produktach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
  5. KLIENT – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą z Usługi Elektronicznej,
  6. KONSUMENT – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,  
  7. LINK POTWIERDZAJĄCY – wysyłany przez Sklep na adres poczty elektronicznej Klienta link, poprzez kliknięcie którego Klient potwierdza złożenie Zamówienia oraz akceptuje warunki Zamówienia,    
  8. PRODUKT – produkty dostępne w Sklepie oraz produkty, do których sprzedaży zobowiązał się Sprzedawca po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z Klientem będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu,
  10. SKLEP - Sklep Internetowy prowadzony przez administratora pod adresem internetowym: www.wawruk.pl i będący jego własnością , w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną,
  11. SPAM -  wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym klientom,
  12. SPRZEDAWCA –  AWRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą  przy ul Wschodniej 4 w Białymstoku (kod 15-158), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000514949, NIP: 966-209-28-62, REGON: 200865716
  13. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243),
  14. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
  15. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ -     rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się  na odległość przy wykorzystywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,
  16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
  17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez administratora na rzecz Klienta  za pośrednictwem Internetu,
  18. ZAMÓWIENIE – dyspozycja zakupu produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej

III. Informacje podstawowe i techniczne

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 2. Sprzedawca zamieszcza za pośrednictwem internetu informacje na temat swojej oferty na stronie www.wawruk.pl i umożliwia drogą elektroniczną - zgodnie z niniejszym Regulaminem- zakup Produktów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą Formularza zamówienia.
 3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiające wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików "cookies" Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
 4. Sprzedawca uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.
 5. Umowa Sprzedaży polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dostawy Klientowi zamówionego Produktu.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym tj. m.in. naruszających dobra osobiste innych osób, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, propagujących przemoc.
 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

IV.  Zagrożenia i odpowiedzialność

 1. Sprzedawca wskazuje, ze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się zagrożeniami typowymi dla środowiska internetu, takimi jak:
  1. spam,
  2. wirusy,
  3. konie trojańskie,
  4. ataki hakerskie.
 2. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 2 zagrożeń, w szczególności przez:
  1. kontrolę plików zapisanych  na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,
  2. przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.
 3. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:
  1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
  2. treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu,
  3. spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu,
  4. przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani tez z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
  5. szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodne z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
  6. szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Sklepie.

V. Prawa autorskie

 1. Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.)
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.
 3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wynik takiego zachowania , również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lun towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest AWRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą  w Białymstoku.
 2. Sprzedawca jako administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 3. Wypełnienie przez Klienta Formularza zamówienia albo przesłanie Zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.
 4. Klient  może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sklepu na adres e-mail np. informacje o prowadzonych przez Sklep akcjach promocyjnych.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe  w zakresie niezbędnym do świadczenia usług  w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a  także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług droga elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.);
  3. rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służąc do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024)
  4. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia.

VII. Procedura i warunki  składania Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient powinien wypełnić Formularz zamówienia dostępny na stronie www.wawruk.pl poprzez wskazanie rodzaju i ilości zamawianych Produktów, danych Klienta, miejsca i sposobu dostawy.
 2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania na Formularzu zamówienia zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia, w tym: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy, nr telefonu. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 3. Chwilą złożenia Zamówienia jest wysłanie Formularza zamówienia poprzez naciśnięcie przez Klienta przycisku oznaczonego „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, wskazanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, informację o nadaniu numeru Zamówienia oraz Link potwierdzający. Poprzez kliknięcie Linku potwierdzającego Klient potwierdza złożenie Zamówienia oraz akceptuje warunki Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu przez Klienta Zamówienia oraz akceptacji warunków Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na wniosek Klienta fakturą VAT (w przypadku zaznaczenia tej opcji na Formularzu zamówienia), które będą dołączane do przesyłek.
 7.  Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.awruk.pl.  Zamówienia złożone po godz. 17 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 8. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego produktu.

VIII. Cena, sposób płatności

 

 1. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztu dostawy, z zastrzeżeniem produktów przy których znajduje się znak „Dostawa Gratis”- tak oznaczone Produkty  dostarczane są bezpłatnie do Kupującego.
 2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli wybrany przez Klienta dostawca zmienił ceny swoich usług.
 3. Zapłata za produkt może nastąpić przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Sklepu w Banku BZ WBK Nr 42 1090 2590 0000 0001 2372 0219; w tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami Sklep umożliwia również płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 4. W przypadku płatności przelewem bankowym lub przekazem pocztowym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty po upływie 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia.
 5. Sprzedawca jest upoważniony do złożenia u Dystrybutora/Producenta zamówienia na produkt zamówiony przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu - w przypadku płatności za produkt w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

IX. Warunki dostawy

 1. Dostawa Produktów jest płatna. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zamówienia.
 2. Koszt dostawy jest wskazany w Formularzu Zamówienia.
 3. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. za pośrednictwem transportu własnego Sklepu,
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  3. poprzez samodzielny odbiór Produktu przez Klienta z magazynu Sklepu mieszczącego się przy ul. Wschodniej 4 w Białymstoku (magazyn jest otwarty w dni robocze w godzinach: 8:00 – 16:00) .
 4. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na Formularzu zamówienia.
 5. Do każdego zamówionego Produktu dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wniosek Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
 6. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru przesyłki pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi 14 dni i liczony jest od dnia pozostawienia awizo. Po tym terminie produkt zostanie przesłany do Sklepu na koszt Klienta.
 7. Przed odebraniem paczki od osoby dostarczającej produkt Klient winien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania. W przypadku gdy opakowanie jest uszkodzone należy sporządzić w obecności osoby dostarczającej produkt protokół szkodowy lub odmówić przyjęcia przesyłki.
 8. Przewidywany termin realizacji dostawy określony indywidualnie przy każdym Produkcie jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktu do wysyłki do Klienta. Ostateczny termin dostawy Produktu jest ustalany przez pracownika Sklepu z Klientem. Termin ten należy liczyć w przypadku płatności przelewem lub przekazem pocztowym - od dnia uznania rachunku bankowego przez Sklep, natomiast w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 9. W sytuacji gdy dostawa produktu jest niemożliwa w indywidualnie ustalonym  przez pracownika Sklepu z Klientem terminie, Sklep bezzwłocznie wskaże nowy termin dostawy. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży w razie braku akceptacji nowego terminu dostawy.  
 10. Wszelkie prawa i ryzyka związane z produktem przechodzą na Klienta z chwilą wydania produktu firmie kurierskiej.

X.  Prawo konsumenta do odstąpienia

 

 1. Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: AWRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytowa, ul Wschodnia 4 (kod 15-158) Białystok oraz dokonać zwrotu produktu do Sklepu.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku produktów o właściwościach określonych przez konsumenta, wyprodukowanych według jego specyfikacji lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Konsument powinien zwrócić produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub w inny wybrany przez konsumenta sposób zapłaty, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust. 7
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub do momentu dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:
  1. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę produktu,
  2. jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

XI. Reklamacje

 

 1. Klient przed dokonaniem odbioru produktu winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności osobie dostarczającej przesyłkę. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania produktu bez wad. W przypadku stwierdzenie wady produktu Klientowi przysługuje uprawnienie – według wlasnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta produktu wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo w przypadku, gdy wada jest istotna odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Klient nie będący konsumentem może złożyć reklamację poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: esklep@wawruk.pl. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację również ustnie (osobiste zgłoszenie, telefoniczne) lub pisemnie (list, faks, wiadomość email).
 5. Pisemne zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta
  2. numer zamówienia;
  3. oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
  4. numer konta bankowego Klienta;
  5. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  6. określenie roszczenia.
 6. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu produktu w Sklepie (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu).
 7. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt wymiany albo naprawy produktu. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego produktu okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny produktu i zwrotu części ceny produktu lub zwrotu pełnej ceny produktu przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.  
 9. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.

XII. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu, zawierająca zestawienie zmian będzie umieszczona na stronie głównej Sklepu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych od dokonania zmiany Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.awruk.com.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt V.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Białymstoku.
 8. Składający Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.